บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรต

   


 

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549
1. อาจารย์วีณา ลีลานิตย์กุล กลุ่มระดับ 6 - 8
2. นายพฤกษ์ ขีกลางดอน กลุ่มลูกจ้างประจำ
3. นายสิทธา พงษ์ศักดิ์ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

นักวิจัยและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ ประจำปี 2549
นักวิจัย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ ศาสตราจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลช้างทองคำนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2548 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินภัส รุจิวัตร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ปี 2549 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นายสมบัติ ใจคำ พนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลช้างทองคำผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2548 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ ศาสตราจารย์พิเศษประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประจำปี2548)
6. รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง และ ดร. ยู เหลียง เติ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2549 ในหัวข้อ “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัย ประจำปี 2549 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8. อาจารย์ ดร. สมจิตร อยู่เป็นสุข อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล The Best Article Award จากการประชุม International Rice Research Notes
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟร์โรอิเล็กทริก ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวี ตันฆศิริ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งเป็นทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงและเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในฐานที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยเด่น ๆ ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นักศึกษา
1. นายนรินทร์ เพชร์โรจน์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2549 โดยมี รศ.ดร. สุเทพ สวนใต้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 2. นางสาวกานดา ค้ำชู นักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ระบาดวิทยาและชีวประวัติของพยาธิใบไม้ในลำไส้ Haplorchis taichui witenberg.1930 ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยมี รศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางสาวปรานต์นภัส ฟ้าประทานชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การทดสอบความเป็นพิษของสาหร่าย Microcystis aeruginosa ต่อปลานิล” โดยมี ผศ.ดร. กนกพร แสนเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นายพงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการประชุม International Symposium Korean society of Phycology ณ National Assembly Seoul, Korea
4. นายพีรบุตร รักธีรภาพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท Professional vote และรางวัลชมเชยประเภท Popular vote และรางวัลบูธดีเด่น ในงานนิทรรศการเสนอผลงาน IRPUS Exhiition (ระดับปริญญาตรี)
5. นายฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภท Professional vote ในการนำเสนอผลงาน ในงานนิทรรศการเสนอผลงาน IRPUS Exhiition 49 (ระดับปริญญาตรี)
6. นางสาว พรพรรณ รัตนสัจจะ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงาน ในงานนิทรรศการเสนอผลงาน IRPUS Exhiition 49 (ระดับปริญญาตรี)