ความร่วมมือทางวิชาการ

   

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ จากทั้ง ในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดการศึกษาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และการฝึกอบรมของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระหว่างสถาบันที่มีการลงนามร่วมกัน ดังรายนามสถาบันต่าง ๆ จำนวน 14 ประเทศ รวม 44 MOU ดังนี้ (* คือสถาบันที่ลงนามโดยอธิการบดี)

United Kingdom
- Aston University
- Cardiff University
- University of Essex
- University of Hull
- University of London
- University of Leeds*
- The University of Nottingham
- University of Reading*
- University of Sheffield

Scotland
- The Univetsity of Dundee

USA
- Boise State University*
- College of Natural Sciences & Mathematics, University of Houston
- IOWA State University
- Oregon State University
- Pennsylvania State University
- Texas A&M University
- Washington National Primate Research Center at University of Washington
- Armstrong Atlantic State University *

France
- University of Science and Technologies of Lille

Germany
- Brandenburg University of Technology Cuttbus (BTU)
- Georg-August-University at Gottingen

Canada
- University of Western Ontario
- Thompson Rivers University

Spain
- University of Seville*

Australia
- University of Tasmania*
- University of Wollongong*
- The University of New South Wales *

New Zealand
- Victoria University of Wellington*

Japan
- Aichi Institute of Technology
- Kanazawa University
- Okayama University
- Ritsumeiken University
- Saga University

China
- Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences

Korea
- Seoul National University College of Medicine

Pakistan
- Lahore University of Management Sciences*

Thailand
- -สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- กรมอุตุนิยมวิทยา *
- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม *

- Schlumberger Information Solution (SIS), Bangkok
- Intel Corporation
- สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ *
- The Program for HIV Prevention and Treatment (PHPT)

(หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูล ณ ปัจจุบันได้ที่ www.science.cmu.ac.th > หัวข้อความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ)