กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

   


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ 2549 เป็นวาระที่มีการบริหารกองทุน 2 ท่านคือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 – 27 มกราคม 2549 มีคุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย (ศิษย์เก่ารุ่น 185…) เป็นประธานการบริหารกองทุนฯ และ ตั้งแต่ 28 มกราคม 2549 - 30 กันยายน 2549 เป็นวาระที่คุณปรีชา โกวิทยา (ศิษย์เก่ารุ่น 145…) เป็นประธานบริหารกองทุนฯ ขณะนี้มีเงินทุน ประมาณ 14 ล้านบาท นำไปลงทุน 6 ล้านบาท คงเหลือที่จะใช้ดอกผล 8 ล้านบาท ซึ่งกองทุนมีแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผน ในรอบปี 2549 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินกิจกรรมประจำ ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล ได้จัดเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 250,000.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 20,000.- บาท ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 40,000.- บาท นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีเมตตาจิตและการจำหน่ายของที่ระลึก เป็นเงินจำนวน 257,000 บาท
2. ดำเนินกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งกองทุนฯ ได้ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงาน “โบว์ลิ่งการกุศล ” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ณ เชียงใหม่ ยูโฟ-โบว์ลิ่ง ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 214,000 บาท
3. การร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย กองทุนฯ ได้ลงทุนในการก่อสร้างหอพักในกำกับ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนและนำดอกผลดังกล่าวมาจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งในปี 2549 นี้ กองทุนฯ ได้รับดอกผล จำนวน 546,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรเพิ่มเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนฯ ต่อไป
4. กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เช่น สนับสนุนและร่วมงานถวายพานพุ่มในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สนับสนุนของรางวัลและแจกของที่ระลึกงานปีใหม่คณะ ฯลฯ