นักชีววิทยา คณะวิทย์ มช. พบ 2 new family, 5 new genus, 26 new species จากตัวอย่างฟอสซิลของรา 39 families ที่เก็บได้จาก 5 ประเทศ โดยอาศัยอนุกรมวิธานสมัยใหม่