ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารรายสามเดือน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ สาระวิทยาศาสตร์ เกร็ดความรู้ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส