Science CMU Focus • Quarterly เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย รวมถึงการศึกษา และการค้นพบที่น่าสนใจของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้สนใจได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน