ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารรายสามเดือน ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ สาระวิทยาศาสตร์ เกร็ดความรู้ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
กรกฎาคม - กันยายน 2564
เมษายน - มิถุนายน 2564
มกราคม - มีนาคม 2564
ตุลาคม - ธันวาคม 2563
กรกฎาคม - กันยายน 2563
เมษายน - มิถุนายน 2563
มกราคม - มีนาคม 2563
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
กรกฎาคม - กันยายน 2562
เมษายน - มิถุนายน 2562
มกราคม - มีนาคม 2562
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
กรกฎาคม - กันยายน 2561
เมษายน - มิถุนายน 2561
มกราคม - มีนาคม 2561
ตุลาคม - ธันวาคม 2560