คณะวิทยาศาสตร์ให้การตอนรับคณาจารย์จาก University of Evora ภายใต้โครงการ Erasmus+ ICM project
คณะวิทยาศาสตร์ให้การตอนรับคณาจารย์จาก University of Evora ภายใต้โครงการ Erasmus+ ICM project

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมให้การตอนรับคณาจารย์จาก University of Evora โปรตุเกส ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการเข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ Erasmus+ ICM project ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 23 มิ.ย. 2022