คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน

           วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับ พร้อมกับบรรยายแนะนำหลักสูตร และภาพรวมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุมดมศึกษา ทั้งนี้ คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาและลำอนุภาค ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาชีววิทยา เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนจริง     


วันที่ : 13 มิ.ย. 2022