คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะรัฐศาสตร์ฯ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาดูงานระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจากคณะรัฐศาสตร์ฯ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาดูงานระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ

           รศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 


วันที่ : 20 พ.ค. 2022