ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563