นักวิจัยคณะวิทย์ มช. พัฒนาวัสดุผสมที่มีซีเมนต์เป็นฐานกับเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วแบเรียมไทเทเนต เพื่อประยุกต์เป็นทรานสดิวเซอร์ในการตรวจสอบสภาพของโครงสร้าง