คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้มีคุณูปการต่อภาควิชาเคมี ที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี