ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะฯ “หลักสูตรที่มุ่งสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม”
  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะฯ “หลักสูตรที่มุ่งสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม”

 
          

       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 27 พฤศจิกายน 2564

โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียน และการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เรียนในหลักสูตร ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร
 
 


วันที่ : 29 พ.ย. 2021