คณะวิทย์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทย์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

         ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง ซึ่งสามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ได้ถึง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมเพื่อการบริโภค ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง และข้าวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และได้มีการถ่ายทอดไปยังเกษตรกรจำนวน 21 จังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจัยในลักษณะบูรณาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงมาโดยตลอด

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งงานวิจัยรากฐานและงานวิจัยประยุกต์ในหลากหลายสาขา โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นรากฐานในการนำพาประเทศให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  


วันที่ : 19 พ.ย. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว