สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์พร้อมให้บริการรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์พร้อมให้บริการรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์พร้อมให้บริการรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์จึงจัดช่องทางออนไลน์เพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก (หากท่านใดมีความจำเป็น สามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานได้ในวันเวลาทำการ)

1. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
e-mail : acad.scicmu@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/acad.sc.cmu

2. หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail : stud.scicmu@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/student.alumni.scicmu

3. งานบริหารทั่วไป
e-mail : general.adm.scicmu@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/general.amd.scicmu

4. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
e-mail : scicmuresearch@gmail.com
Facebook :
http://www.facebook.com/sci.cmu.research

5. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
e-mail : finance.scicmu@gmail.com
Facebook :
http://www.facebook.com/scicmu.finance

6. งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail : policy.scicmu@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/policy.scicmu

7. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
e-mail : scilibrary.cmu@gmail.com
Facebook : http://
www.facebook.com/scilibcmu

8. หน่วยพิมพ์เอกสาร e-mail :
Pusciinfo@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/printing.scicmu

เราห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของทุกๆ คน
เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
วันที่ : 22 ก.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว