คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ และพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ และพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

           
         คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ดร.กนกอร โพธินันท์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์ สถาบันการศึกษา Kaplan ประเทศสิงคโปร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน" 

หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น นักศึกษาได้เสนอผลงานแบบบรรยาย ผ่าน Zoom Meeting โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์                             
กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา และอัญมณีวิทยา                             
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และสัตววิทยา                             
กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาเคมี ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี และเคมีอุตสาหกรรม             

และในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563" ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเตรียมพร้อมก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า   

ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการชมรมบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และมอบรางวัล The Best Atom โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์   


วันที่ : 17 มี.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว