ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ มช. ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์  มช. ประจำปี ๒๕๖๓

 
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้เกษียณทุกท่าน
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์  มช.
ประจำปี ๒๕๖๓
 

 
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ SCB2100 อาคาร ๔๐ ปี 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
กำหนดการจัดงาน
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
 
เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. พิธีเปิด และกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ โดย คณบดี
 
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. Presentation ประวัติและผลงานของผู้เกษียณ
 
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. คณบดีมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณ
 
เวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก จำนวน ๕ ท่าน
 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. ชมการแสดง ชุดที่ ๑
 
เวลา ๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น. ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก จำนวน ๕ ท่าน
 
เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น. ชมการแสดง ชุดที่ ๒
 
เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๒๕ น. ประธานชมรมผู้เกษียณกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก
 
เวลา ๑๑.๒๕-๑๒.๐๐ น. บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับคณบดี  
 
                                                บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับชมรมผู้เกษียณ

                                                เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
หมายเหตุ
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*บุคลากร* โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ https://epg.science.cmu.ac.th/eregister

 
ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดไทย/พื้นเมือง
 เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป 
โทร. ๐๕๓ ๙๔๓๓๐๘-๙, ๐๕๓ ๙๔๓๓๑๐
 


 


วันที่ : 6 ส.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว