พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

           คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รวมกว่า  251  ทุน เป็นเงินกว่า 3,255,800 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ผู้แทนผู้มีอุปการคุณกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  ตลอดจนผู้มีอุปการคุณที่ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนอาจารย์ของแต่ละภาควิชา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และทุนทำงานพิเศษ อีกทั้งยังมีทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นอีกจำนวนหนึ่ง โดยในปีนี้มีผู้สมควรได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  จำนวน  181  คน  และทุนทำงานพิเศษ จำนวน 70 คน  เป็นจำนวนเงินจัดสรรทั้งหมด  3,255,800 บาท 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทั้งอดีตผู้บริหาร ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  


วันที่ : 5 ส.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว