ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 
       คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบขั้นตอนการลงทะเบียน แนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการแนะนำนักศึกษาที่สำคัญและจำเป็น ตลอดจนเพื่อให้อาจารย์ของแต่ละภาควิชาได้พัฒนาระบบทีมอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 30 มิ.ย. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว