ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry

        ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม The 1st International Symposium on Applied Plasma Science and Engineering for Agro and Bio Industry  เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้แก่  นายตะวันวิษทร์ เหลืองวันทา (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง) นายจำรัส เลิศศรี (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรูญ จักร์มุณี) และนายชนนท์ สุยะหมุด (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว)
 
 
ข่าวโดย ภาควิชาเคมี 


วันที่ : 2 มี.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว