ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจัดอบรมการผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1
ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจัดอบรมการผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1

              ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดและรา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รักษาการแทนผู้อำนวยการการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการอบรม

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่ศึกษาและสนใจด้านอนุกรมวิธานของเห็ดรา ในระดับอาจารย์สถาบันการศึกษาในประเทศไทย นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐและเอกชน นักศึกษา รวมถึงบุคลที่สนใจ เพื่อเข้าใจหลักการด้านอนุกรมวิธานที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานรวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันด้านอนุกรมวิธานของประเทศไทยให้ทันต่อการวิจัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตามหลัก รวมถึงเพื่อใช้ในการสอน และประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดราวิทยาในประเทศไทยมีจำนวนที่ลดลง ทำให้ปัจจุบันขาดแคลนนักอนุกรมวิธานที่เชียวชาญด้านเห็ดราวิทยา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดในการจัดอบรมนี้ขึ้นมา เพื่อปลูกฝังนักวิจัยรุ่นใหม่และผลิตกำลังคนรุ่นใหม่ในด้านอนุกรมวิธานด้านเห็ดราวิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในด้านการผลิตนักอนุกรมวิธานด้านเห็ดราวิทยา ตามเป้าหมายของพัฒกิจของศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ฯ ที่จะตอบสนองยุทศาสตร์ของประเทศไทย และหวังว่าศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ฯ จะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทย พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
 
 ภาพและข่าว โดย 
ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 


วันที่ : 11 ก.พ. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว