แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice ครั้งที่ 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice ครั้งที่ 1

        คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP พัฒนาสู่ Best Practice” ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ 

ภายในงานมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มพลังคณะวิทย์ กลุ่มนักวิทย์ และกลุ่มไอที นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดทำกลุ่ม CoP ประจำปี 2563 เพื่อค้นหาศึกษาหัวข้อในการพัฒนากลุ่ม CoP แต่ละสายงาน ประกอบด้วย CoP งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา CoP งานบริหารงานวิจัยฯ CoP ห้องปฏิบัติการและกลุ่มเครื่องมือกลาง CoP ห้องปฏิบัติการภาควิชา CoP งานบริหารทั่วไป CoP งานนโยบายและแผนฯ CoP งานการเงิน การคลังและพัสดุ ทั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น


วันที่ : 11 ธ.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว