ประชาสัมพันธ์กาiสมัครอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์กาiสมัครอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รุ่นที่ 10 ที่สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ
1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรืออยู่ระหว่างรออนุมัติให้เป็นสมาชิก)
2. มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ โรคพืชวิทยา หรือ
3. ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค จากหน่วยงานที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การรับรอง
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/330Me5r
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2N3Jvmu
 
วันที่รับสมัคร : บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
วันที่อบรม : วันที่ 9 - 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 (รวม 4 วันทำการ)
วันและเวลาสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ : วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.
วันประกาศผลสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
สถานที่จัดอบรมและสอบ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สมัครได้ที่ https://forms.gle/poq3akV39ZKiCKfJA


วันที่ : 4 พ.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว