ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ มช. ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ มช. ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะฯ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ในโอกาสนี้ คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


วันที่ : 26 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว