สัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับความรู้สู่การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
สัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับความรู้สู่การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21

      คณะวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ยกระดับความรู้สู่การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งในระดับคณะ ภาควิชา ศูนย์ และสำนักงานคณะ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร้างมิติใหม่ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสได้พบปะหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยายกาศของความร่วมมือ ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบรรยายให้ความความรู้ ประกอบด้วย นายแพทย์บุญ  วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน) ดร.เจษฎา  ธรรมวณิช ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง Chief PPP Business บมจ. เฮลท์แคร์ กรุ๊ป อาจารย์ประจำสอนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดนตรี และผู้จัดการงานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.เอมอร  โคพีร่า Chief Medical Officers โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   

 

 

 


วันที่ : 23 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว