พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

           คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณเข้าสู่ชมรมฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและยกย่องเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และได้อุทิศแรงกายแรงใจ ทุ่มเทพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์มายาวนาน อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณฯ และการแสดงจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปี 2562 นี้ มีผู้เกษียณฯ รวมจำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย

น.ส.จิราภรณ์ สุนันตา ภาควิชาเคมี
นายดวงคำ รุ่งเรือง ภาควิชาเคมี
นายถวัลย์ อินทจักร์ ภาควิชาเคมี
นางประดับพร แจ่มประวิทย์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
รศ.ปรีชา ล่ามช้าง ภาควิชาสถิติ
รศ.ดร. ปฤษณา กลับอุดม ภาควิชาคณิตศาสตร์
น.ส.พงษ์ลดา บริจินดากุล สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
รศ.พุฒิพงษ์ พุกกะมาน ภาควิชาสถิติ
นายวีระพงค์ สุพรศิลป์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.วีระศักดิ์ สหชัยเสรี ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สกุณณี บวรสมบัติ ภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร ภาควิชาเคมี
นายสุทัศน์ โปธา สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นายสุเพียร ขันธะ ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.อำพล วงศ์จำรัส ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
รศ.อินทิรา เนขุนทด ภาควิชาสถิติ

 

mailดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึกงานเกษียณฯ


วันที่ : 18 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว