ภาควิชาสถิติจัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพ
ภาควิชาสถิติจัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพ

           ภาควิชาสถิติ ได้จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินหลักในเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบด้านต่างๆ และเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการระดับภาควิชาในอนาคต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 


วันที่ : 31 ก.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว