ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา
ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา

           ภาควิชาชีววิทยาจัดปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรในภาควิชาชีววิทยา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และการจัดทำ program learning outcome (PLO)” และหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ดีขึ้นระดับดีมาก” เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพาณี เชี่ยววานิช ภาควิชาชีววิทยา


วันที่ : 20 มิ.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว