การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)
การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

   คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและบรรยาย หัวข้อ การประกันคุณภาพกับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  และยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ อนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Assessor และ EdPEx Assessor สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ เครื่องมือสำคัญสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานของสถาบันตามแนวทาง CMU-EdPEx ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และศูนย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ภูสันฟ้า รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


วันที่ : 26 พ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว