อบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online
อบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online

     งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE-QA Online เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB4204-4205 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสถิติและคณิตศาสตร์ (SCB4) คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 8 ส.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว