โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

      งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48 และเกณฑ์ฯ 58 ตามที่ สกอ. กำหนด เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ ได้ทราบถึงบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
 


วันที่ : 14 มิ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว