ภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร
ภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร

         ภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรภาควิชาชีววิทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องพาณี เชี่ยววานิช  ภาควิชาชีววิทยา


วันที่ : 28 ก.พ. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว