คณะวิทย์ มช. เปิดบ้านวิจัย ยกขบวนโชว์นวัตกรรมเด่น มุ่งต่อยอดสู่ธุรกิจ-ชุมชน

        วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้ยกขบวนนำผลงานวิจัยเด่นจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ มาจัดแสดงกว่า 18 บูธ ตลอดจนได้เชิญผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการวิจัยจากฝีมือของนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อมุ่งสนับสนุนให้นักวิจัยและผู้ประกอบการได้มีเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในการวิจัย รวมถึงแนวทางการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันการต่อยอดงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัยไทย และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการแสดงผลงานวิจัยหลากหลายสาขา ประกอบด้วย บูธแสดงผลงานวิจัยของภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์/ ภาควิชาเคมี ร่วมกับศูนย์วิจัยทางเคมีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากทรัพยากรทางภาคเหนือ/ ภาควิชาชีววิทยา ร่วมกับศูนย์วิจัยทางทรัพยากรชีวภาพเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์/ ภาควิชาธรณีวิทยา/ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์/ ภาควิชาสถิติ/ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม/ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/ ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ/ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ/ ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค/ ศูนย์วิจัยทางด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์/ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อชุมชน/ ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์/ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ภาคเหนือ)

ทั้งนี้ ภายในบูธต่างๆ ได้จัดแสดงนวัตกรรม ผลงานค้นคว้าที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จำนวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์เจลว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากใบเหมี้ยงหมักช่วยบำรุงผิว สเปรย์ล้างปากจากสารสกัดตะไคร้และกานพลูช่วยป้องกันฟันผุ ชาเมล็ดข้าวสีม่วงดำ น้ำส้มสายชูน้ำผึ้ง เครื่องล้างผักระบบไมโครบับเบิลโอโซน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายจากปลายนิ้วมือ Plasma Skin Care ช่วยฟื้นฟูผิว นวัตกรรมเสื้อเกราะกันกระสุน ชุดผ้าฝ้ายทนไฟสำหรับนักผจญเพลิง แผงโซลาร์เซลล์พื้นผิวทำความสะอาดตัวเอง เครื่องดื่มเจลลี่ดริงค์เรืองแสง การรู้จำภาพอักษรธรรมล้านนาที่จารในคัมภีร์ใบลาน บนฐานการจำแนกเชิงลำดับชั้นแบบกึ่งมีผู้สอน 
รวมทั้งการศึกษาการเกิดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์้ท่านั้น เนื่องจากยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์คว
ามรู้อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่จะได้นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีนักวิจัยที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก และมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้หลากหลายสาขา โดยภายในคณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานย่อย ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการวิจัยในภาควิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

หากผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือชุมชนใดที่สนใจจะประสานความร่วมมือ หรือพัฒนางานวิจัยร่วมกัน สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943322 หรือช่องทางติดต่อของคณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์
www.science.cmu.ac.th
เฟ
ซบุ๊ก www.facebook.com/science.cmu 

Line@ ID : @scicmuขอบคุณภาพบางส่วนจาก

ผศ. ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ


วันที่ : 14 ก.พ. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว