สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มช.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มช.

         วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
 
สำหรับความเป็นมาของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์นั้น มีดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับงบประมาณหลักจากนางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารเคมี ๑ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ ๑๑๓.๘ ล้านบาท
 
ในเวลาต่อมา นางสาวปนัดดา  อยู่วิทยา ได้แจ้งความประสงค์บริจาคงบประมาณก่อสร้าง “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วและอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น และให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาของผู้บริจาค เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๓๗ ล้านบาท
 
“อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี ๑ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี ๑ อย่างลงตัว โดยมีความสูงทั้งสิ้น ๑๙.๑๖ เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๑๐๗.๖ ตารางเมตร ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ประกอบด้วยบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว รวมทั้งห้องแสดงประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ส่วนบริเวณชั้น ๒ และชั้น ๓ จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากร และห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนชั้นละ ๔ ห้อง


วันที่ : 23 ม.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว