การวิจัย                             
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

คณะวิทยาศาตร์ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยทั้งคณาจารย์และข้าราชการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาการปฏิบัติงานในทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดพันธกิจสร้างระบบส่งเสริมการวิจัยอย่างครบวงจร
ในปีที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนการทำวิจัยแก่นักวิจัยทุกระดับ และได้ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีเพื่อพัฒนากิจกรรมวิจัยขององค์กร
สำหรับปี 2546 คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยดังนี้
1. สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 83 เรื่อง
2. สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัย จำนวน 32 ห้อง
3. สนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัย จำนวน 28 หน่วย
4. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน 43 ราย
5. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการในประเทศ จำนวน 168 ราย
6. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรม/ดูงาน/ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 145 ราย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

นอกจากนี้นักวิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในรอบปี 2546 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,752,259.-บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. จากคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,735,200 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 1,370,000.-บาท
2. จากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.-บาท
3. จากดอกผลกองทุน ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (จุลวิจัยวิทยาศาสตร์) เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท
4. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 110,000.-บาท
5. จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,700.-บาท
6. จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) แยกเป็น
6.1 จากศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,238,011.-บาท
6.2 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,816,153.-บาท
6.3 จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.-บาท
7. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) แยกเป็น
7.1 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส เป็นเงินทั้งสิ้น 9,666,666.-บาท
7.2 ทุนพัฒนานักวิจัย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,334,174.-บาท
7.3 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,090,500.-บาท
7.4 ทุนโครงการ IRPUS เป็นเงินทั้งสิ้น 290,300.-บาท
8. จากแหล่งทุนอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 20,660,555.-บาท

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์โดยมีการตีพมิพ์ในวารสารและในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดัง
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จำนวน 74 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 5)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 6)
3. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ จำนวน 43 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 7)
4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 35 เรื่อง (
ดูภาคผนวก 8)
5. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 65 โครงการ (
ดูภาคผนวก 9)

นอกจากนี้ งานบริการงานวิจัยและพัฒนาได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับกลุ่มวิจัยและโครงการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
จากการประกวดในการประชุมประชุมสัมมนานักวิจัยและผู้บริหาร ประจำปี 2546 ดังนี้
ประเภทกลุ่มวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย)
รางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการ อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยวิจัยการต่อโลหะ-โลหะ และโลหะ-เซรามิกส์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าว
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ห้องปฏิบัติการวิจัยปรสิตวิทยา
ประเภทโครงการวิจัย (ที่ได้รับทุนสนับสนันจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)
รางวัลชนะเลิศ ผลของการอบชุบต่อความต้านทานการสึกหรอของเหล็กหล่อโครเมียมฯ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 องค์ประกอบชนิดของนกบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสของสาหร่าย Spirulina platenmis
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การพัฒนาการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์