รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2546

ภาคผนวกที่ 9
 


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2547

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้พื้นเมืองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ชีววิทยา

1,056,300.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

2

การชักนำการกลายพันธุ์ของข้าวไทยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยเทคนิคไอออนบีม

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

ชีววิทยา

330,000.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

3

การหาดัชนีวัดศักยภาพแรงงานเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมฝีมือวิชาชีพด้านหัตถกรรม-อุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำร่องจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.พุฒิพงษ์ พุกกะมาน

สถิติ

316,100.00

1 ปี

โครงการต่อเนื่อง

4

การผลิตและการพัฒนาสารสีจากสาหร่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารและสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

280,000.00

1 ปี

โครงการต่อเนื่อง

5

สภาพธรณีวิทยาใต้พื้นผิวเพื่อการประเมินความเสี่ยงของการทรุดตัวของแผ่นดินจากการใช้น้ำบาดาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย

ธรณีวิทยา

595,800.00

1 ปี

โครงการชุด

6

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและหอพรรไม้

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ชีววิทยา

199,500.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

7

ความต้องการบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

นายพร พรมมหาราช

สำนักงานเลขานุการ

120,000.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

8

การสร้างแก้วรังสีเอกซ์

รศ.ดร.จีรพงษ์ ตันตระกูล

ฟิสิกส์

200,000.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

9

การใช้โอโซนเพื่อควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

243,000.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

10

การสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซลโดยไลเปสจากยางมะละกอ

รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์

เคมี

235,500.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

11

การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงและขั้วไฟฟ้าเลือกจำเพาะไอออนคลอไรด์สำหรับประยุกต์ในอุตสาหกรรม

ดร.จรูณ จักรมุณี

เคมี

159,000.00

1 ปี

โครงการเดี่ยว

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2546

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การศึกษาผลของสารเชื่อมสายที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิสไตรีนพอลิเมออร์แนวทางไปสู่พอลิเมอร์รองรับชนิดใหม่เพื่อการสังเคราะห์แบบเฟสของแข็ง

อ.ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์

เคมี

40,000.00

1 ปี (46)

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุน ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (จุลวิจัยวิทยาศาสตร์)

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การพัฒนาสารเซรามิกส์ชนิดใหม่สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์หัววัดทรานสดิวเซอร์ทางการแพทย์

อ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

50,000.00

1 ปี (46)

-


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2546

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การใช้ประโยชน์ของสตาร์ชที่แยกได้จากของเหลือในกระบวนการผลิตมันฝรั่งแผ่นทอด

อ.ดร.เพ็ญศิริ ศรีบุรี

เคมี

30,000.00

1 ปี(46)

-

2

การตรวจสอบการสังเคราะห์สารประกอบที่มีรูปร่างแบบเดนไดรต์โดยวิธีทางสารละลาย

อ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี

เคมี

30,000.00

1 ปี(46)

-

3

การศึกษาเบื้องต้นในการนำกากแร่เหล็กมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

30,000.00

2 ปี(46)

-

4

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า: กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2541-2545

นายอนุชา ริกากรณ์

สนง.เลขานุการ คณะวิทย์

20,000.00

3 ปี(46)

-


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การผลิตและพัฒนาสารให้สีจากธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์พืชให้สีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

350,000.00

1 ปี(47)

โครงการเดี่ยว(ต่อเนื่อง)

2

การสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

ฟิสิกส์

300,400.00

1 ปี(47)

โครงการเดี่ยว (ต่อเนื่อง)

3

กระบวนการพลาสมาเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ

รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ท้าวตา

ฟิสิกส์

249,100.00

1 ปี(47)

โครงการเดี่ยว (ต่อเนื่อง)

4

การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม (ปีที่ 3)

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

301,200.00

1 ปี(47)

โครงการเดี่ยว (ต่อเนื่อง)


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การพัฒนาเทคโนโลยีการพ่อนเคลือบด้วย ความร้อนเพื่อการประยุกต์ในอุตสาห-กรรม

นายสิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

เคมี

2,090,876.00 ต่อปี

3 ปี (44-46)

-

2

การวิจัยและพัฒนาแก้วบอโรซิลิเกตสำหรับหลอดรังสีเอ็กซ์และกระบวนการประกอบหลอดรังสีเอ็กซ์ทางการแพทย์

นายธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

เคมีอุตฯ

1,371,935.50 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

3

พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพตัวใหม่สำหรับใช้เป็นท่อนำเส้นประสาท

อ.ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

1,245,200.00 ต่อปี

3 ปี (46-49)

-

4

การพัฒนาโปรแกรมภาษาไทยเป็นอักษรเบรลล์ โดยแสดงผลทางอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์

อ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

คอมพิวเตอร์

130,000.00

1 ปี (46)

ทุนจากสวทช. ภาคเหนือ

5

เลดแลนทานัมเซอร์โคเนตติตาเนตค่าสัมประสิทธิ์ทางพิโซสูง

อ.ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

200,000.00

1 ปี (46)

-

6

การจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง-หน่วยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์

ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

เคมี

1,000,000.00

1 ปี (46)

-

7

การพัฒนาแผ่นสะสมกระแสและขั้วอิเลคโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน

อาจารย์ กลยุทธ ชัยลอม

เคมีอุตฯ

200,000.00

1 ปี (46)

-

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ลำดับท

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ระบบไอออนอิมพลานเตชั่นเพื่องานวิจัยและฝึกอบรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรรวม ระยะที่ 2

รศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์

ฟิสิกส์

1,816,153.00

1 ปี(46)

-

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ลำดับท

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

งานวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

อ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

156,000.00

1 ปี (46)

-


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล

นายเกตุ กรุดพันธ์

เคมี

2,500,000.00 ต่อปี

3 ปี(44-46)

-

2

โครการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ

นายทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

2,466,666.00 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

3

ทฤษฎีดิสตริบิวชันและทฤษฎรีปริภูมิบานาค

นายอำนวย ขนันไทย

คณิตศาสตร์

1,700,000.00 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

4

ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

นายถิรพัฒน์ วิลยทอง

ฟิสิกส์

3,000,000.00 ต่อปี

3 ปี(46-48)

-

ทุนพัฒนานักวิจัย

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา

นางยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

922,532.00 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

2

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณสารหอมในข้าว

นางสุกัญญา วงศ์พรชัย

เคมี

644,976.00 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

3

การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์

นายธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ธรณีวิทยา

666,666.00 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

4

โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IPUS)

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

ฟิสิกส์

100,000.00

7 เดือน (46)

-

5

การพัฒนาระบบสารสนเทศของเกษตรกรใน 17 จังหวัดภาคเหนือและระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกลำไย ข้าว และหอมหัวใหญ่

อ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

คอมพิวเตอร์

1,606,778 ต่อปี

18 เดือน (46-47)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,410,168

6

อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

400,000 ต่อปี

3 ปี(46-48)

-

7

การพัฒนาระบบผลิตบีมรวมไอออนความเข้มสูง

ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

ฟิสิกส์

813,450 ต่อปี

2 ปี(46-47)

-

8

การพัฒนาเครื่องมือและวิธีทางเคมีไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม

อ.ดร.จรูญ จักร์มุณี

เคมี

400,000

3 ปี(46-48)

-

ทุนองค์ความรู้ใหม่

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การติดตามตรวจสอบระยะยาวของการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศ ไทย

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ชีววิทยา

666,666 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

2

แมงมุมวงศ์โซดาริอิดีในเขตภาคเหนือตอนบน

รศ.เสาวภา สนธิไชย

ชีววิทยา

200,000 ต่อปี

2 ปี(45-46)

-

3

นิเวศวิทยาของสาหร่าย แมลงน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางประเภทในลำน้ำน่านและการประยุกต์ใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

166,666 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ความหลากหลายของไลเคนและชนิดที่เป็นตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในบริเวณที่ลุ่มที่ ถูกรบกวนนเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

อ.ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

ชีววิทยา

214,000 ต่อปี

22 เดือน

-

2

การตรวจหาสารประกอบที่มีฤทธิ์ต่อต้านหนอนพยาธิและเป็นพิษต่อเซลส์จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นใน 2 วงศ์คือ Annonaceae และ Ruiaceae

อ.ดร.วีระ วงศ์คำ

ชีววิทยา

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

3

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันและซีเควนเชียลอินเจคชันเพื่อใช้สำหรับบีดอิมมุโนเอสเส

อ.ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

เคมี

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

4

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการหาเคมีในการแปรสภาพเถ้าลอยเป็นวัสดุซีโอไลท์และการสำรวจเบื้องต้นเรื่องความสามารถในการดูดซับอิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

อ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

เคมี

239,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

5

อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดึ่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT

อ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

6

การศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของฟิล์มของสารประกอบ MgxZn1-xO ที่ เตรียมโดยวิธี ;lanar magnetron sputtering

อ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

7

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคในฟิล์มหนาของ PZT

อ.ดร.มาโนช นาคสาทา

ฟิสิกส์

237,500 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

8

การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที

อ.ดร.จิตรลดา เศรษฐกร

ฟิสิกส์

240,00 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

9

อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเมอรอพสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไบโอเบต

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

10

การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไบโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลตแมกนีเซียมไบโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)

อ.ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี (45-46)

-

11

การตรวจสอบการสังเคราะห์สารประกอบที่มีรูปร่างแบบเดนไดท์โดยวิธีทางสารละลาย

อ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี

เคมี

240,000 ต่อปี

2 ปี (ก.ค.46-มิ.ย.48)

-

12

คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์

อ.ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

240,000 ต่อปี

2 ปี (กค.46-มิ.ย.48)

-

13

การใช้โอโซนรวมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคของลำไย

อ.ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

240,000 ต่0

3 ปี (กค.46-มิ.ย.48)

-

ทุนโครงการ IRPUS

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การใช้ประโยชน์จากของเหลือในกระบวนการผลิตมันฝรั่งแผ่นทอด

อ.ดร.เพ็ญศิริ ศรีบุรี

เคมี

100,000.00

1 ปี

-

2

การผลิตอิฐเบาชนิดไม่เผาจากดินเบาแหล่งลำปาง

อ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

เคมีอุตสาหกรรม

100,000.00

10 เดือน

-

3

การศึกษาวิธีผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-เถ้าลอยลิกไนต์เพื่อใช้ในคอนกรีต

อ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

80,000.00

1 ปี

-

4

โพลีแซคคาไรด์จากพืชพื้นเมืองของไทย;ส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์

รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

ชีววิทยา

10,300.00

9 เดือน

-


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก National Science Foundation (NSF-US)

ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

ชีววิทยา

1,034,868 ต่อปี

3 ปี(45-47)

-

2

ความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง International Program in the Physics Science (IPPS) ประเทศสวีเดน

ศูนย์วิจัยนิวตรอน

ฟิสิกส์

84,264.10

3 ปี(45-47)

-

4

โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคเหนือ

อ.ดร.สมพร จันทระ

เคมี

421,000 ต่อปี

1 ปี (46)

กรมควบคุมมลพิษ

5

การศึกษาการปลูกวิสเกอร์โมลิบดนัมไตรออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ

รศ.ดร.ผ่องศรี มังกรทอง

ฟิสิกส์

200,000 ต่อปี

1 ปี(46)

จากมูลนิธิโทเร ประจำปี 2545

6

โครงการจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาลและ อ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์

ชีววิทยา

13,696.00

2546

กรมควบคุมมลพิษ

7

เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิลม์บางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

ฟิสิกส์

1,196,060.00

-

สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา

8

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับสิ่งทอไทย

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

456,667.00 ต่อปี

3 ปี (46-48)

สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา

9

การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์การสังเคราะห์ในระดับไมโครและนาโนเพื่อใช้ในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

4,685,000.00

-

สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา

10

การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

อ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

วิทยาการคอมฯ

11,969,000.00

-

สนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา

11

การศึกษาและพัฒนาขบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพเถ้าลอยไปสู่วัสดุประเภทซีโอไลท์และการศึกษาคุณสมบัติสารซีโอไลท์อิออนของวัสดุที่สังเคราะห์ได้

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

600,000

1 ปี (46)

การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย