โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์
ภาคผนวกที่ 8
 


ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

สภาวะแวดล้อมทางเทคโนนิคและแหล่งแร่บริเวณแม่สรวย-ป่าเป้า ภาคเหนือประเทศไทย

ดร.วุฒิ อุตตโม

ธรณีวิทยา

120,000.00

1 ปี (45)

งบประมาณ
แผ่นดิน

2

โฮมเพจชุดวิชาแคลคูลัสระดับอุดมศึกษาปีที่ 1

รศ.ดร.สุเทพ สวนใต้

คณิตศาสตร์

80,000.00

1 ปี (45)

" "

3

การวิเคราะห์ความแม่นยำสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยในตัวอย่างน้ำ

นางมยุรี พรหมพุทธา

ธรณีวิทยา

42,000.00

1 ปี (45)

" "

4

การเตรียมเทอร์พอลิเอสเทอร์แบบสุ่มตัวใหม่ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงสามารถสลายตัวทางชีวภาพสำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

ดร.วินิตา บุญโยดม

เคมี

80,000.00

1 ปี (45)

" "

5

ผลทางพันธุ์พิษของยากำจัดศัตรูพืชต่อลิมโฟไซต์ของเกษตรกรอำเภอสารภีและจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.หัทยา กาวีวงศ์

เคมี

80,000.00

1 ปี (45)

" "

6

เครื่องอบลำไยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ คมสันติ โชคถวาย

ฟิสิกส์

120,000.00

1 ปี (45)

" "

7

ระบบการจัดการข้อมูลและภาพจากเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนถี่สูง

ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

170,000.00

1 ปี (45)

" "

8

รอยต่อระหว่างชุดหินตะกอนsyn-riffและpost-riff requences ในแอ่งสะสมตะกอนอายุเทอร์เชียรีในภาคเหนือของประเทศไทย-การศึกษาจากหลักฐานเชิงรูปร่างของชั้นตะกอน

ดร.สราวุธ จันทรประเสริฐ

-

50,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

9

อิทธิพลของความแค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกส์ในระบบPMN-PZT

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

45,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

10

ผลของการอบชุบต่อความต้านทานการสึกหรอของเหล็กหล่อโครเมียมสูง:บีเอส-4844 Grade 3D

ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

เคมี

30,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

 

11

การวิจัยเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการผลต่างเชิงเส้น

ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

-

30,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

12

มอดูผลคุณกึ่งโลคอลและริงเอนโดมอร์ฟิซึม

ดร.จินตนา แสนวงศ์

-

30,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

13

การใช้สเปคตรัมของเมตริกส์แบบไม่สมมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

-

40,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

14

การศึกษาฤิทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสของสาหร่าย Spirulina platenmis และ Chlorella spp.ต่อไวรัสก่อโรคเริมทัยป์ 1 และ 2

ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

-

50,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

15

การออกแบบและการจัดสร้างเครื่องมืออัดแรงเพื่อใช้ประกอบการศึกษาอิทธิพลของความแค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติต่างๆขอวัสดุ

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

40,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

16

การพัฒนาระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องมือที่ใช้ปฎิบัติการเคมี

อาจารย์ทินกร กันยานี

เคมี

45,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

17

การพัฒนาการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์

ผศ.นงเยาว์ มาลัยทอง

เคมี

45,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

18

การปรับสภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง HPLC ในการวิเคราะห์ปริมาณไมโครซิสตินเพื่อติดตามตรวจสอบระดับสารพิษในแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

ดร.สมพร จันทระ

เคมี

45,000.00

1 ปี (44)

งบประมา ณ
เงินรายได้

19

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมเชิงเส้นตรง

อาจารย์ อินทิรา บริบูรณ์

สถิติ

30,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

20

โปรแกรมช่วยสอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต

ผศ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

38,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

21

การพัฒนาสื่อการสอนอิเลคทรอนิคสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี

รศ.วิไลพร สิริมังคลารัตน์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

38,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

22

การพัฒนาสื่อการสอนในหัวข้อระบบนิเวศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์

ชีววิทยา

40,000.00

1 ปี (44)

งบประมาณ
เงินรายได้

23

สมบัติฮิสเทอรีซีสและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกในระบบ PMN-PZT

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

50,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

 

24

การเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่มข้อมูลของอัลกอริทึมเคมีนส์และอัลกอริทึมลำดับชั้น

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

50,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

25

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ลมพิษ

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

50,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

26

การรวบรวมและการพัฒนาสูตรการผลิตลูกแป้งเหล้าน้ำขาวในจังหวัดเชียงใหม่

นายสมบัติ ใจคำ

ชีววิทยา

30,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

27

นิโครสันไฮโดรมิเตอร์สำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

นายสมาน ส่งตระกูล

ฟิสิกส์

20,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

28

การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์วงจร Sawyer-Tower สำหรับการวัดอีสเทอรีซีสในวัสดุเฟร์โรอิเล็คตริก

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

50,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

29

โปรแกรมสำเร็จรูปประกอบการเรียนการสอนกระบวนวิชาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ

รศ.วิยะดา ตันวัฒนากูล

สถิติ

42,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

30

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพร พรมมหาราช

สนง.เลขา

10,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

31

การศึกษาเปรียบเทียบภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 32-36

ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย

สนง.เลขา

8,400.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

32

การพึ่งพาตนเองจากการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางรสลิน วงค์ไชย

สนง.เลขา

10,000.00

1ปี (45)

งบประมาณ
เงินรายได้

33

การสร้างเชื้อสายเซลล์ตัวอ่อนของหนูทดลองจาก blastocyst โดยเทคนิคการใช้วัสดุยึดเกาะแบบวุ้น

ดร.วีระ วงศ์คำ

ชีววิทยา

80,000.00

1 ปี (42)

ดอกผล
กองทุน
คณะ
วิทยาศาสตร์

34

ซีดีรอมมัลติมีเดียวิชาแสงระดับพื้นฐาน

ผศ.กานดา สิงขรัตน์

ฟิสิกส์

25,000.00

1 ปี (42)

" "

35

ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตงานวิจัยของคณาจารย์

นายนพพร พวงสมบัติ

สนง.เลขา

9,000.00

1 ปี (43)

" "