โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2546

ภาคผนวกที่ 22

 

1. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาการใช้ Interval Arithmetic ในการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้าย

หัวหน้าโครงการ ดร.นที ทองศิริ

งบประมาณ 35,000.- บาท

2. ชื่อโครงการวิจัย ความล่าช้าในแบบจำลองของการเพิ่มจำนวนของเชื้อ HIV

หัวหน้าโครงการ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ

งบประมาณ 35,000.-บาท

3. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาวิธีการและประเมินประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อแอนติบอดี้หรือแอนติเจนบนผิวหลอดแคปปิลารีด้วยพันธะโควาเลนท์และ spacer arm

หัวหน้าโครงการ ดร.สุภาภรณ์ ครัดทัพ

งบประมาณ 40,000.- บาท

4. ชื่อโครงการวิจัย การสกัดและตรวจสอบสมบัติของเอนไซม์เปคตินเมทิลเอสเตอเรสจากเปลือกส้มไทยเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ ดร.ลลิดา แชงค์

งบประมาณ 40,000.- บาท

5. ชื่อโครงการวิจัย การให้ความชื้นกับก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ กลยุทธ ชัยลอม

งบประมาณ 35,000.- บาท

6. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาวิทยากระแสของดินขาว

หัวหน้าโครงการ ดร.อภินนท์ นันทิยา

งบประมาณ 45,000.- บาท

7. ชื่อโครงการวิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการติดเชื้อของ Human parechovirus 1 insertion mutants ในเซลล์เพาะเลี้ยง

หัวหน้าโครงการ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

งบประมาณ 45,000.- บาท

8. ชื่อโครงการวิจัย การสร้างสารปฏิชีวนะแบคเทอริโอซินโดยแลคติกแอสิดแบคทีเรีย

หัวหน้าโครงการ ดร.นฤมล ทองไว

งบประมาณ 45,000.- บาท

9. ชื่อโครงการวิจัย ธรณีเคมีและศิลาวรรณาของหินบะซอลต์มหายุคซีโนโซอิกตอนปลาย บริเวณอำเภอลอง จังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล

งบประมาณ 45,000.-บาท

10. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยผลึกเชิงเดี่ยวของคิวบิกฮาฟเนียมออกไซด์

หัวหน้าโครงการ ดร.อนุชา วัชระภาสร

งบประมาณ 45,000.- บาท

11. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT)

หัวหน้าโครงการ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

งบประมาณ 45,000.- บาท

12. ชื่อโครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ลมพิษ

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

งบประมาณ 40,000.-บาท

13. ชื่อโครงการวิจัย การขยายสเกลการผลิตกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์เพื่อเตรียมถ่ายทอดสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ ผศ.นงเยาว์ มาลัยทอง

งบประมาณ 35,000.-บาท

14. ชื่อโครงการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มคุณภาพแซปไฟร์สีน้ำเงินจากแหล่งห้วยทราย ประเทศลาว

หัวหน้าโครงการ นายศิวกร ฉิมนาคพันธุ์

งบประมาณ 40,000.- บาท

15. ชื่อโครงการวิจัย การหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศโดยใช้การเก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ

หัวหน้าโครงการ ดร.สมพร จันทระ

งบประมาณ 30,000.-บาท

16. ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายเม็ทโธมิล (แลนเนท) จากดินบริเวณพื้นที่เพาะปลูก

หัวหน้าโครงการ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

งบประมาณ 30,000.-บาท

17. ชื่อโครงการวิจัย การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตรวจหาชนิดของพืชที่มีแนวโน้มที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศในบริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการ ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

งบประมาณ 30,000.-บาท

18. ชื่อโครงการวิจัย การสร้างและพัฒนาเซลล์เชื้อสายน้ำคร่ำของคนไทยเพื่อการทดสอบทางพิษวิทยาระดับเซลล์

หัวหน้าโครงการ ดร.วีระ วงศ์คำ

งบประมาณ 30,000.-บาท

19. ชื่อโครงการวิจัย ระบบย่อยสลายฟันผุด้วยแสงเลเซอร์สำหรับงานทันตกรรม

หัวหน้าโครงการ นางสาวสันทนา เจียกใจ

งบประมาณ 30,000.-บาท

20. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ อ.วฐา มินเสน

งบประมาณ 30,000.-บาท

21. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ อ.อินทิรา เนขุนทด

งบประมาณ 30,000.-บาท

22. ชื่อโครงการวิจัย การจัดกิจกรรมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 206103 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดชั้นเรียนใหญ่และชั้นเรียนเล็กที่มีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย

หัวหน้าโครงการ ผศ.มัลลิกา ถาวรอธิวาสน์

งบประมาณ 30,000.-บาท

23. ชื่อโครงการวิจัย การแยกแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากลูกแป้ง

หัวหน้าโครงการ ผศ.อภิญญา ผลิโกมล

งบประมาณ 50,000.-บาท

24. ชื่อโครงการวิจัย ผลของการขาดธาตุอาหารของพืชที่ปลูกในสภาพไร้ดิน

หัวหน้าโครงการ นางสาวศิริรัตน์ เตปินยะ

งบประมาณ 50,000.-บาท

25. ชื่อโครงการวิจัย การออกแบบและวิเคราะห์การใช้งานอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

หัวหน้าโครงการ นายนิเวศน์ ศรีล้อม

งบประมาณ 15,000.-บาท

26. ชื่อโครงการวิจัย การผลิตเครื่องกลั่นสุราแบบหม้อต้ม

หัวหน้าโครงการ นายสมบัติ ใจคำ

งบประมาณ 35,000.-บาท

27. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเก็บข้อมูลจากเครื่อง x-ray diffractometer ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบของวัสดุและแร่ธาตุต่าง ๆ และการวิเคราะห์ การแสดงผลของข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ นายสุวิทย์ ชัยสุพรรณ

งบประมาณ 35,000.-บาท

28. ชื่อโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือทดลองกฎของบอยล์แบบไร้สารปรอท

หัวหน้าโครงการ นายสุขแก้ว คำเมืองสา

งบประมาณ 35,000.-บาท

29. ชื่อโครงการวิจัย ศึกษาการนำกระบวนการทางสถิติไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ลำปาง แสนจันทร์

งบประมาณ 30,000.- บาท

30. ชื่อโครงการวิจัย สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรีย์ ชูประทีป

งบประมาณ 40,000.- บาท

31. ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาสาเหตุของการได้เกรด F ในกระบวนวิชา 206161

หัวหน้าโครงการ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์

งบประมาณ 10,000.-บาท

32. ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ไฟฟ้าของภาควิชาชีววิทยา

หัวหน้าโครงการ นายเสรี ตันตรา

งบประมาณ 10,000.-บาท

33. ชื่อโครงการวิจัย การติดตามผลการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรภาควิชาชีววิทยา

หัวหน้าโครงการ นางราตรี ใจสัตย์

งบประมาณ 10,000.- บาท

34. ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางรสลิน วงค์ไชย

งบประมาณ 10,000.-บาท

35. ชื่อโครงการวิจัย ความรู้และความเข้าใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาล

หัวหน้าโครงการ ว่าที่ ร.ต.พนม วงค์ไชย

งบประมาณ 10,000.-บาท

36. ชื่อโครงการวิจัย การสำรวจทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นายพร พรมมหาราช

งบประมาณ 10,000.-บาท

37. ชื่อโครงการวิจัย โปรแกรมควบคุมระบบครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง

งบประมาณ 10,000.-บาท