รายงานประจำปี 2541 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             

ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2541

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร

กิจกรรมพิเศษ

การบริหารการศึกษา (โครงการสนองตอบนโยบาย)

การจัดการศึกษา

การวิจัย

ความร่วมมือกับนานาชาติ

การบริการวิชาการแก่สังคม

งบประมาณและอัตรากำลังเพิ่มใหม่

ภาคผนวก