การบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคมในหลายรูปแบบ เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ชุมชน และเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น การฝึกอบรมสัมมนาในด้านวิทยาศาสตร์ (ดูภาคผนวกที่ 3) การบริการวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทดสอบดิน ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นคณาจารย์ของคณะฯก็ไปร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาที่นับว่าเป็นประโยชน์มาก ได้แก่ งานสำรวจชนิดของนกและพัฒนาศักยภาพของชุมชนตัวอย่างเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานสำรวจชนิดของนกนี้ เป็นงานวิจัยของ ผศ.ดร. นริทธิ์ สีตะสุวรรณ และอาจารย์สิริวดี ชมเดช แห่งภาควิชาชีววิทยา ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสำรวจความหลากหลายของนกในเขตหมู่บ้านที่กำหนด รวบรวมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับนกบางชนิด พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวกับนกและจัดตั้งโมเดลของชุมชนเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดพิมพ์จุลสาร "วิทยาสาร" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชนเป็นประจำทุก 2 เดือน และได้บรรจุจุลสารดังกล่าวลงใน Web site ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ www.science.cmu.ac.th