คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ คือ

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาธรณีวิทยา

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาสถิติ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขานุการคณะฯ