การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร

สำนักงานเลขานุการคณะ

.

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานคือ 1. หน่วยงานสารบรรณ 2. หน่วยการเจ้าหน้าที่ 3. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

สำหรับหน่วยสารบรรณและหน่วยการเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

งานคลังและพัสดุ

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ

1. หน่วยการเงินและบัญชี

2. หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติได้แก่ งานวางแผนเพื่อพัฒนา งานการงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานพัฒนาระบบโปรแกรม งานกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติได้แก่ งานบริหารการวิจัย งานบริการงานวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์

งานบริการการศึกษา

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีลักษณะสนับสนุนและบริการวิชาการ รวม 2 หน่วยงานคือ 1. หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ 2. หน่วยโสตทัศนศึกษาและกิจการของห้องสมุดคณะ หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นงานบริหารและพัฒนาวิชาการ รวม 2 หน่วยงานคือ 1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 2. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำหรับงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ หน่วยกิจการนักศึกษา

ซึ่งลักษณะงานประกอบด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การบริการนักศึกษา การแนะแนวการศึกษาและจัดการทุนอุดหนุนการศึกษา