งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2541 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนจากแหล่งงบประมาณ ดังต่อไปนี้

1 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน

1.1 งบประมาณประจำปี จำนวน 142.57 ล้านบาท

1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน จำนวน 17.94 ล้านบาท

2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 15.44 ล้านบาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกเป็นแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน

งบประมาณแผ่นดิน

โครงการเร่งรัดฯ

เงินรายได้

แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

123,909,600

17,948,200

7,494,400

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

11,615,700

-

1,876,600

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5,279,600

-

1,656,000

แผนอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา

ศิลปและวัฒนธรรม

-

-

3,000

แผนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

1,240,700

-

295,000

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม

95,000

-

140,000

แผนงานกิจการนักศึกษา

434,200

-

984,000

งบกลาง

-

-

3,000,000

142,574,800

17,948,200

15,449,000

อัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2541

ในปีงบประมาณ 2541 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราใหม่ จำนวน 44 อัตรา สำหรับข้าราชการ สาย ก. เพื่อบรรจุนักเรียนทุนตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุนพสวท. นักเรียนทุนทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ และสำหรับ สาย ข. ได้รับการจัดสรรอัตรานักวิทยาศาสตร์ 3 จำนวน 3 อัตรา