.

โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC)

โครงการหลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบันกับต่างประเทศ