การบริหารการศึกษา

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

.

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือกับหลายหน่วยงานได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจัดทำโครงการเพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) แล้วนั้น ปรากฏว่าในรุ่นที่ 1 ของโครงการในปีการศึกษา 2541 คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน 17 ทุน และได้มีนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้รับการพิจารณาให้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกไปแล้ว 6 ราย คือ

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

นายสมจิต โชติชัยสถิตย์

พรินซิพอลลี่-อินเจคทีพมอดูล

นายหาญศึก ตาลศรี

ซิมเปิล-อินเจคทีพมอดูล

2. สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์

นายพัฒนพงศ์ อ่ำพันธุ์

การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันที่ใช้ ในการแยกทางเอ็กแทรกทีฟ โครมาโทกราฟี

3. สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

นายศุภโชค สินไชยกุล

การปรับปรุงเอนไซม์ไลเปสทน ความร้อนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

อาจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

นายปรัชญา ศรีสง่า

ความหลากหลายทางชีวภาพของ พันธุ์พืชบนดอยภูคา จังหวัดน่าน

5. สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษา

แนวทางการทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง

น.ส.วิพรพรรณ์ โพธิตา

การศึกษาและรวบรวมความหลากหลาย ของราที่อาศัยอยู่กับ พืชสกุลกล้วยในประเทศไทย