การบริหารการศึกษา

โครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

.

คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 รวมทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาของโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลนของคณะอื่นๆ ในสาขาดังต่อไปนี้ คือ สาขาแพทยศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสถาปัตยศาสตร์ สาขาสหเวชศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษาและโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย

.

สรุปจำนวนนักศึกษารับเข้าตามโครงการเร่งรัดสาขาขาดแคลน ในปี 2541 ดังนี้

คณะ/สาขา

จำนวน

1. นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์

(ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ)

1.1 สาขาวิทยาศาสตร์

- สาขาชีววิทยา

- สาขาเคมี

- สาขาชีวเคมีและเทคโนโลยี

- สาขาฟิสิกส์

- สาขาวัสดุศาสตร์

- สาขาเคมีอุตสาหกรรม

- สาขาธรณีวิทยา

1.2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.3 สาขาคณิตศาสตร์ (ทุน ร.พ.ค.)

1.4 สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

265

.

180

60

20

10

30

30

10

20

40

5

40

2. นักศึกษารับเข้าจากคณะอื่น ๆ

(ไม่รวมนักศึกษาในแผนปกติ)

395