การบริหารการศึกษา

.

โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ (UDC)

ในปีการศึกษา 2539-2540 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ในระดับปริญญาโท 5 สาขา ปริญญาเอก 7 สาขา รวมทั้งสิ้น 12 สาขา สำหรับในปีการศึกษา 2541 ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานศึกษาฝ่ายผลิตระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 1 สาขา ได้แก่ สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

.

โครงการหลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบันกับต่างประเทศ

ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีการคัดเลือกหลักสูตรที่มีศักยภาพ สมควรสนับสนุนไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ 19 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตรสองในห้าหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

หลักสูตรปริญญาเอกทางฟิสิกส์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Uppsala และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศสวีเดน และ

หลักสูตรปริญญาเอกทางเคมีร่วมกับมหาวิทยาลัย Washington ประเทศสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ในปีการศึกษา 2542