คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม

ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ

ฝ่ายวางแผน

รองศาสตราจารย์เพชรหงส์ โชติกอาภา

ฝ่ายวิจัยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร นิภารักษ์

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

อาจารย์รุ่งนภา ภักดีสู่สุข

หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2537

รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์

ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2541

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ วนิชาชีวะ

ภาควิชาธรณีวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พอ อาสนจินดา

ภาควิชาฟิสิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม บุญถนอม

ภาควิชาสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ บุญย้อย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ ลือชารัศมี

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลภรณ์ ลือชารัศมี

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2541

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์เสวก เห่วซึ่งเจริญ

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2541

รองหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2537

อาจารย์ ดร.บัณฑิต ลีละศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2541

ภาควิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ภาควิชาธรณีวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ จิระอรุณ

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2537

อาจารย์ ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2541

อาจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2541

ผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Internet ในคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Internet ในคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ บุญญวรรณ

หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย ในสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้างาน

งานบริหารและธุรการ

นางสาวทิพวรรณ ตระการศิรินนท์

งานคลังและพัสดุ

นางจอมใจ จันทรประทิน

งานนโยบายและแผน

นางรสลิน วงค์ไชย

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

งานบริการการศึกษา

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หัวหน้าหน่วย

หน่วยสารบรรณ

นางวิไล จันทศรี

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางวีรณา ภู่พานิชเจริญกูล

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายบุญทิม กาบเขียว

หน่วยการเงินและบัญชี

นางนันทนา ธัมทะมาลา

หน่วยพัสดุ

นางสาวอาภา ติยายน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นางจิรภา ขาลสุวรรณ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

นายสุรพล อริยา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายสุพจน์ ชัยดารา

หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ

นางสาวสมประสงค์ ศรีแก้ว

หน่วยกิจการนักศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรีพนม วงค์ไชย