การอบรมการแชร์ข้อมูลร่วมกันด้วย Cloud Services

จำนวนผู้เข้าชม : 1425 ครั้ง
3 เมษายน 2018


     หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแชร์ข้อมูลร่วมกันด้วย Cloud Services สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ซิ่งเป็นบริการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว เช่น การแชร์เอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ การจัดเก็บข้อมูลไว้บน Cloud Services เพื่อการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และการจัดทำปฏิทินนัดหมายและปฏิทินกิจกรรมที่สามารถดูผ่าน Smart Phone และ Tablet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม และประจักษ์ ปุณยวัจน์พรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ณ ห้อง SCB4204-5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์