คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมวิธีดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ และแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 1217 ครั้ง
26 กุมภาพันธ์ 2018


               คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมวิธีดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ และแผ่นดินไหว ประจำปี 2561 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปีฯ และและบริเวณลานสนามหญ้าด้านหน้าอาคารปฏิบัติการกลาง

 

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม : http://www.science.cmu.ac.th/prsci/news-detail.php?id=2880