จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 4189 ครั้ง
18 สิงหาคม 2017


 “คณะวิทยาศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนของชาติใฝ่เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 

 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบโล่เกียรติคุณแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น กงสุลใหญ่อินเดีย ณ นครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฯลฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.29 น. ณ ห้องบรรยาย SCB2100 และโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำว่า ในวันอังคารเดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2411 จะเกิดสุริยุปราคา มืดหมดทั้งดวง โดยอาศัยหลักวิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วม และให้ความสนใจต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” เช่น Green City & Smart Environment, นวัตกรรมวัสดุ, Smart Bees และเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีแบบพกพาได้โดยใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนอีกหลายด้าน ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงงานวิทยาศาสตร์ และชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  โดยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว จะส่งผลการแข่งขันให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือจากคณะสังคมศาสตร์ มช. คือ “วิทยาศาสตร์ในสังคมศาสตร์” รวมทั้งกิจกรรมของภาควิชาและศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และได้เล่นเกมส์สนุกๆ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2560

การจัดงานในปีนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนและครูที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานให้สามารถรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560